Reisvoorwaarden Unplugged Outdoor

Deelnemen aan een van onze Unplugged Outdoor Weekenden e/o Unplugged Outdoor Weken houdt in dat je een offline avontuur aangaat. Samen gaan we, soms op een primitieve manier, de groene natuur ontdekken van de Chaamse- en Ulvenhoutse bossen of ga je met ons mee de grens over. Unpluggen met ons gaat gepaard met de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die Partijen met elkaar afgesloten hebben. Onder Partijen verstaan we Leverancier en Consument
 2. Unplugged Outdoor gevestigd in Prinsenbeek met KvKnummer 80493130 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Verkoper
 3. De wederpartij die een dienst bij Leverancier afneemt wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Koper
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen Partijen zoals bedoeld in boek 6 en 7 van het burgerlijk wetboek
 5. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, pandemie, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Verkoper gevergd kan worden

 

Artikel 2. Boeken, betalen en annuleren

 1. Een boeking wordt gedaan via het boekingsformulier via onze website: www.unpluggedoutdoor.nl. door Koper. Als Verkoper het volledige bedrag heeft ontvangen, is de boeking definitief. Verkoper bevestigt dit via een ontvangstbevestiging per mail aan Koper
 2. Koper heeft recht op een bedenkingstijd van 14 kalenderdagen na het toezeggen en het tot stand komen van de overeenkomst tussen beide Partijen
 3. Voor alle boekingen voor een Unplugged Outdoor Weekend geldt dat het volledige bedrag binnen 14 dagen van factuurdatum betaald dient te worden of voor aanvang van het weekend. 
 4. Voor alle boekingen voor een Unplugged Outdoor Week geldt dat een aanbetaling van 20% van de totale reissom binnen 14 dagen van factuurdatum, betaald dient te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum van de reis te zijn voldaan. Boek je een Unplugged Outdoor Week binnen vier weken voor de aanvangsdatum van de reis? Dan ontvang je een verzoek om de volledige reissom in één keer te voldoen binnen zeven dagen, en uiterlijk 24 uur voor de aanvangsdatum van de reis.
 5. Bij annulering door Koper van een Unplugged Outdoor Weekend gelden de volgende tarieven:
  – Tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van het event: 50% van de reissom
  – Vanaf 1 week voor aanvang voor het event: 75% van de reissom
  – Vanaf 2 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
 6. Bij annulering door Koper van een Unplugged Outdoor Week gelden de volgende tarieven:
  – Tot en met 8 weken voor de dag van vertrek: de aanbetaling en reeds betaalde permits
  – Tussen 8 weken en 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom;
  – Tussen 4 weken en 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom;
  – Vanaf 2 weken voor vertrek: 100% van de reissom
 7. Indien Verkoper genoodzaakt is om het event te annuleren wegens een gebeurtenis die buiten invloed van Verkoper valt en/of er is sprake van overmacht, dan zal Verkoper de overeenkomst ontbinden (art. 6:258 BW) of tijdelijk opschorten en het event op een ander tijdstip organiseren.

Artikel 3. Garantieregeling STO Garant

 1. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Unplugged Outdoor gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Unplugged Outdoor wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
 2. Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Unplugged Outdoor, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Unplugged Outdoor niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

   

Artikel 4. Minimumaantal deelnemers

 1. Verkoper garandeert een Unplugged Outdoor Weekend of een Unplugged Outdoor Week vanaf het moment dat het minimumaantal deelnemers is behaald. Dit aantal kan per weekend of een week verschillen en staat aangegeven op de website e/o Facebook. Bij het niet behalen van het minimum, kan Verkoper de activiteit annuleren. In voorkomend geval zullen gedane betalingen door Koper aan Verkoper, door Verkoper worden teruggeboekt

   

 Artikel 5. Beschrijving diensten Verkoper

 1. De inhoud van een Unplugged Outdoor Weekend e/o Week wordt verduidelijkt in een uitgebreide beschrijving die Verkoper tijdig verstrekt via mail aan Koper. Via de website en Facebook kan Koper de beschrijving en de actualiteiten terugvinden
 2. De vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld         
 3. De vermelde duur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld
 4. Verkoper verstrekt algemene informatie over het gebied waar de activiteit plaatsvindt
 5. Koper is zelf verantwoordelijk om Verkoper in te lichten over zaken die Koper persoonlijk aan kunnen gaan tijdens de activiteit

   

Artikel 6. Persoonlijke informatie

 1. Bijzondere voorkeuren of vereisten dient Koper ruim voor het Unplugged Outdoor Weekend e/o Week aan te geven. Het team van Unplugged Outdoor gaat beoordelen of deze gerealiseerd kunnen worden
 2. Koper is verplicht om informatie over medische, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, alsmede andere essentiële informatie die van belang kunnen zijn, te verstrekken aan Verkoper. Dit geldt voor alle activiteiten die Verkoper aanbiedt. Verkoper wil de veiligheid van Koper zelf en andere deelnemers garanderen. Hiertoe dient Koper alle vragen te beantwoorden bij het invullen van het boekingsformulier op de website of die toegestuurd worden door Verkoper via mail. Indien Koper in het verstrekken van deze informatie tekortschiet, behoudt Verkoper het recht Kopers deelname aan de activiteit te ontzeggen. Dit kan gepaard gaan met annuleringskosten en mogelijk andere hieruit voortvloeiende kosten

   

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Verkoper draagt zorg voor een veilig en verantwoord Unplugged Outdoor Weekend e/o Week. Hiertoe werkt Verkoper met gecertificeerde gidsen en instructeurs als Hiking & Backpacking Guide en Hike & Survival Instructeur. Voorafgaand het vertrek wordt er een uitvoerige risicoanalyse gedaan, nood protocollen opgesteld en is het personeel van Verkoper, opgeleid in (Wilderness) First Aid
 2. Deelname aan activiteiten die Verkoper aanbiedt, is op eigen risico
 3. Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of vermissing van privé- eigendommen en/of letsel van deelnemers tenzij er sprake is van nalatigheid
 4. Deelnemers aan activiteiten zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen daden en handelingen. De gids of instructeur van Unplugged Outdoor kan op grond van eigen inschatting deelname aan de gehele activiteit of bepaalde onderdelen daarvan, ontzeggen aan deelnemers. Deelnemers die deelnemen aan een Unplugged Weekend dienen over een normale basisconditie te beschikken

   

Artikel 8. Minderjarige reisdeelnemers

 1. Is Koper jonger dan 18 jaar oud, dan heeft Verkoper een ondertekende toestemmingsverklaring nodig van Kopers ouders en/of gezaghebbend

Contact

Basecamp Unplugged Outdoor
Camping Schouteveld
Schouteveld 1
5126 NB Gilze
Campfire spot into the forest

Telefoonnummer
+31 (0)6 164 476 33

KvK nr. 80493130

Unplugged Outdoor


Dank voor je bezoek
Team Unplugged Outdoor