Garantieregeling

Garantie geregeld: VZR Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Unplugged Outdoor (UO) gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Unplugged Outdoor niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630. 

De werking
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt UO gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling. Mocht UO voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, er voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl). Hiermee heeft UO zich van bescherming bij insolventie voorzien bij VZR Garant. Wanneer diensten door insolventie van UO niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

A guarantee in place: VZR Garant
In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Unplugged Ouotdoor (UO) makes use of the guarantee scheme provided by VZR Garant (www.vzr-garant.nl/en). You can check that this is the case by visiting VZR Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant. VZR Garant’s guarantee applies within the limits of its Guarantee Scheme (which can be found on VZR Garant’s website). The Guarantee Scheme specifies the exact (travel) offering to which VZR Garant’s guarantee applies and what the guarantee entails. If services are not provided due to the financial insolvency of UO, you can contact VZR Garant, which has its offices at Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands, by sending an email to info@vzr-garant.nl or calling +31 (0)85 13 07 630.

How it works
The combination of travel services offered to you constitutes a travel package within the meaning of the Package Travel Directive (EU) 2015/2302 [if a travel package is involved]. This means that you are entitled to make claims under all EU legislation applying to travel packages. In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, UO uses VZR Garant for all travel packages. VZR Garant is a recognised guarantee scheme. If UO should become financially insolvent before the end of your booking, VZR Garant will, depending on the situation, ensure that you get your booking payment back, are able to continue with your booking, or are repatriated. You can find the conditions for the guarantee scheme on VZR Garant’s website (www.vzr-garant.nl/en). UO has therefore protected itself against insolvency through VZR Garant. If services are not provided by UO due to insolvency, you can contact VZR Garant, which has its offices at Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven, Netherlands, by sending an email to info@vzr-garant.nl or by calling +31 (0)85 13 07 630.